english
1)

וישכם..אל המקום: בגמ' למדו מכאן שאדם צריך לקבוע מקום לתפלתו, וצריך ביאור בה הענין בזה?

1.

מהר"ל (נתיבות עולם, נתיב העבודה, פ"ד ד"ה ובפר"ק, עמ' פו): התפילה היא דבקות בקב"ה ולכן צריך שהיא לא תֵעשה במקרה, ומשום כך צריך לקבוע לה מקום.

2.

מהר"ל (נתיבות עולם, נתיב העבודה, פ"ד ד"ה ובפר"ק, עמ' פו): הקובע מקום לתפילתו מורה שיש לו מקום אצל הקב"ה ע"י שהוא דבק בה', וזו הייתה מידתו של אברהם שבשבילו נברא העולם והוא עיקר ותחילת [ושורש] הכל, וההתחלה צריך שיהיה לה מקום [-מקור יניקה כדי שממנו יצמח הכל]. עיי"ש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים