english
1)

רש"י: ארבעתן יושבות בסלע אחד והפכן מלמעלה למטה: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: לא כתוב 'ויחריב' אלא "ויהפוך", ואין לומר כך אלא על דבר אחד שנהפך, והמשמעות היא שלא כל עיר נהפכה לבדה כי כללם כולם ביחד. עיי"ש.

2)

רש"י: ותבט אשתו מאחריו- מאחריו של לוט: מה כוונת רש"י?

1.

רא"ם: אין לפרש שהיא הביטה לסדום שהייתה מאחוריהם, כי א"כ היה צריך לכתוב 'ותבט אשתו מאחריה', אלא פירוש הכתוב 'ותבט אשתו, שהייתה מצד אחוריו של לוט', ולא פירש הכתוב להיכן הביטה.

3)

רש"י: ותבט אשתו מאחריו- מאחריו של לוט: למה לא פירש שהכוונה 'מאחורי המלאך'?

1.

גור אריה: המלאך היה מהפך את הערים, ולא יכלה להביט מאחוריו [אלא יכלה להביט על העיר בלבד].

4)

רש"י: במלח חטאה ובמלח לקתה: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: אם לא כן, קשה למה לקתה דוקא במלח.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים