english
1)

רש"י: כל מקום שנאמר וה' הוא ובית דינו: יש מקומות שכתוב 'והשם' ולא דרשו 'הוא ובית דינו'?

1.

גור אריה: ראוי היה לכתוב כאן 'וימטר ה' על סדום' כי זוהי התחלה חדשה ולכן הוי"ו של "והשם" מיותרת לתוספת- הוא ובית דינו, ואילו במקומות אחרים אין יתור. עיי"ש.

2)

רש"י: כל מקום שנאמר וה' הוא ובית דינו: משמע שה' המטיר ובית דינו טפלים אצלו, וקשה שהמלאכים הם שהפכו את העיר?

1.

גור אריה (שמות פרק יב פסוק כט, עמ' קכו: ד"ה הוא): המטרת האש והגופרית הייתה מאת ה' ואילו הפיכת הערים נעשתה ע"י המלאכים.

3)

רש"י: המטיר על סדום- בעלות השחר, כמו שנאמר לעיל וכמו השחר עלה: אמנם האיצו בלוט לצאת כאשר עלה השחר, אבל לוט בא לצוער כשהשמש כבר יצאה, ורק אז נהפכה סדום?

1.

גור אריה: אילו נכתב "וה' היה ממטיר" היה משמע שה' המטיר אחר שבא לוט לצוער, אבל מכיון שכתוב "וה' המטיר" משמע שכשהשמש יצאה על הארץ כבר המטיר ה' גופרית ואש ורק גמר ההפיכה נעשה אחר שבא לוט לצוער.

4)

רש"י: שעה שהלבנה עומדת ברקיע עם החמה: קשה שגם אחר עלות השחר הלבנה נראית?

1.

גור אריה: היום הוא זמן ממשלת החמה בלבד, ואילו בעלות השחר מושלים שניהם שהרי אם קרא אז קריאת שמע של ערבית או של שחרית יצא.

5)

רש"י: המטיר וגו' גפרית ואש- בתחלה מטר ונעשה גפרית ואש: מנין לדרוש כך, והרי מצאנו לשון המטרה גם על מה שאינו גשם, כגון "הנני ממטיר...לחם"?

1.

גור אריה: לשון הכתוב "אש וגופרית מאת השם" ואין דבר רע יורד מלמעלה, אלא שבתחילה היה זה מטר ממש אם יחזרו בתשובה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים