english
1)

רש"י: ותרגומו בבעו כען ה': התרגום השמיט מילת "אַל"? ועוד- "נא" מתפרש בלשון "בבעו" [-בבקשה] או בלשון "כען" [-עכשיו], ואילו התרגום צירף את שניהם?

1.

גור אריה: "בבעו" הוא תרגום של "אַל"- אל יהי דבר זה שאמרת ו"נא" תרגומו "כען", והתרגום תירגם כפי העניין [ולא לפי הפירוש המילולי]. 1


1

עיי"ש עוד כיצד יש לפרש לפי"ז את "אל נא אחי" שבפסוק ז'.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים