english
1)

רש"י: דייך להציל נפשות, אל תחוס על הממון: מנין שאמרו לו לא לחוס על הממון?

1.

גור אריה: אם לא כן, "על נפשך" מיותר.

2)

רש"י: בכל הככר- ככר הירדן: מה בא רש"י לחדש?

1.

גור אריה: אל תפרש שכל מישור "ככר" שמו, אלא דוקא 'ככר הירדן'.

3)

רש"י: המלט- לשון השמטה: מה חידש רש"י?

1.

גור אריה: בדרך כלל אדם נמלט מפני רודף, אבל כאן לא היה רודף, ולכן פירש רש"י שזה לשון השמטה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים