english
1)

רש"י: ויתמהמה- כדי להציל את ממונו: אולי התעכב כדי לשדל בנותיו הנשואות לצאת?

1.

גור אריה: 'עיכוב' משמעו שהיה מתעכב בשביל דבר שאין לו להציל [וכן לשון "ויתמהמה"].

2)

רש"י: ויחזיקו- אחד מהם היה שליח להצילו, וחבירו להפוך את סדום: אם רק אחד היה מציל למה נאמר "ויחזיקו" בלשון רבים?

1.

גור אריה: אחד מציל אבל גם המלאך ההופך שותף להוצאה כי לוט רצה להוציא ממון שראוי להאבד.

2.

גור אריה: אי אפשר להפוך את העיר קודם שלוט יצא, ולכן שניהם החזיקו בו, אבל את גוף ההצלה עשה אחד.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים