english
1)

רש"י: בסנורים - מכת עורון: למה פירש כך?

1.

גור אריה: "סנוורים" הוא לא כלי שיש בו ממש שבו היכו את סדום, אלא מכת עיוורון.

2)

רש"י: מקטן ועד גדול...לפיכך התחילה הפורענות מהם: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: אם המכה באה על כולם כאחד היה צריך לכתוב 'קטנים וגדולים', אלא שהקטנים התחילו בעבירה ולכן מהם התחילה הפורענות.

3)

רש"י: אם יש לך חתן...הוצא מן המקום: למה הוסיף רש"י "אם יש לך חתן" ולא פירש בלשון ודאי?

1.

גור אריה: "מי לך" משמעו "אם יש לך".

4)

רש"י: ובניך - בני בנותיך הנשואות: אולי הכוונה לבנים ממש?

1.

גור אריה: מכך שניסה להציל רק את חתניו מוכח שלא היו לו בנים, והמלאכים בודאי ידעו זאת.

5)

רש"י: שכל הלילה היה מליץ עליהם טובות: לעיל [ברש"י בפסוק ד] משמע שלוט אמר שהם רשעים?

1.

גור אריה: לוט אמר שהם רשעים אבל טען שאין חייבים לאבדם.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים