english
1)

רש"י: שישאל אדם...ולאשה כל האיש: אולי שאלו את שרה איה אברהם כי לא ידעו היכן הוא?

1.

גור אריה: הם ידעו היכן הוא כי אליו הם באו בתחילה.

2)

רש"י: אתה דורש הנקודה: למה לא נקוד על ל' שב"אליו" ואז נדרוש את הכתב- "איו"?

1.

גור אריה: הנקודה עוקרת הכתוב לומר שאין כאן מקומו, ושאלת "איו" אין כאן מקומה, אלא בשעה שהכין אברהם את הסעודה שאלו המלאכים את שרה "איו".

3)

רש"י: למדנו שישאל אדם באכסניא שלו: מנין ששואלים לאיש על אשתו, אולי רצו לחבבה על בעלה או לשלוח לה כוס של ברכה? ואם מכך ששאלו לאשה על האיש ק"ו שיש לשאול את האיש על האשה, יש לדחות שאין שואלים בשלום אשה ולכן אין לשאול את האיש לשלום אשתו?

1.

גור אריה: מסקנת הגמ' (ב"מ דף פז:) שמותר לשאול בשלום אשה ע"י בעלה, ולכן אם שואל לאשה בשלום האיש, ק"ו שיש לשאול לאיש בשלום האשה.

4)

רש"י: למדנו שישאל אדם באכסניא שלו: למה הביא רש"י בתוך הדברים שידעו המלאכים היכן הייתה שרה וכו'?

1.

גור אריה: רש"י בא להסביר ששאלו היכן שרה כדי לחבבה על בעלה או לשגר לה כוס של ברכה, ואין ללמוד מכך ששואלים משום דרך ארץ, ולכן צריך היה את הנקודות שב"איו" ללמדך שמידת דרך ארץ לשאול היכן האיש, וכך יש לשאול היכן האשה.

5)

רש"י: ולאשה על האיש: קשה ש"קול באשה ערוה"?

1.

גור אריה: כאשר אינו מכווין להשמעת קול אין איסור אלא להרבות שיחה עם האשה, אבל שמיעת קולה מותרת. 1


1

ועיי"ש שאל ידבר עם האשה שלא לצורך, אבל כאן יש צורך.

6)

רש"י: אלא להודיע שצנועה היתה כדי לחבבה על בעלה: מנין שזאת הייתה כוונתם?

1.

גור אריה: ידעו המלאכים היכן היא, אלא שאלו למה אינה נראית זמן כל כך ארוך, ומזה ידע אברהם שצנועה היא.

7)

רש"י: כדי לשגר לה כוס של ברכה: למה אברהם לא שיגר לה כוס של ברכה?

1.

גור אריה: אין דרך ארץ ליטול מהאורח ולתת לבני ביתו, ולכן הם שלחו לה.

8)

רש"י: הנה באהל- צנועה היא: מנין שזאת כוונת התשובה?

1.

גור אריה: שאלתם הייתה למה שרה אינה נראית ומה תשובת אברהם "הנה באוהל"? אלא לומר שאינה נראית כי צנועה היא.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים