english
1)

רש"י: שאין יצר הרע שולט במלאכים: קשה שאברהם חשב שהם אנשים?

1.

גור אריה: אברהם דיבר בלשון כבוד לאורחים ולכן אמר "לבכם" כאומר- אתם כדוגמת המלאכים ויצר טוב הוא העיקר בכם, או שהוא ניבא ולא ידע מה ניבא.

2)

רש"י: שאין יצר הרע שולט במלאכים: למה 'לב' מורה שאין בהם יצר רע?

1.

מהר"ל (נתיבות עולם, נתיב כח היצר פ"ד, עמ' קלג, ד"ה ובפרק): היצרים רמוזים באות בי"ת כי היצר הוא כח שני באדם 1 , והבי"ת השניה נופלת לפעמים כי היצר הטוב הוא השלמת האדם ואין לו הסרה מהאדם, אבל היצר הרע יש לו הסרה, ולכן אצל המלאכים בי"ת זו איננה.


1

כלומר- זה לא עצם האדם אלא כח שמצטרף איליו.

3)

רש"י: אחר תעבורו- אחר כן תלכו: מה חידש רש"י?

1.

גור אריה: פשטות הפסוק ש'סעדו לבכם אחר שתעבורו' ודבר זה לא יתכן, ולכן הוסיף רש"י 'ואחר כן תעבורו'.

4)

רש"י: אחר תעבורו- אחר כן תלכו: למה שינה רש"י מ"תעבורו" ל"תלכו"?

1.

גור אריה: 'העברה' פרושה מעבר ממקום למקום (ולא על תחילת ההליכה), ולכן נכון לומר כאן 'תלכו אחר האכילה'.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים