english
1)

רש"י: יקח נא- על ידי שליח: מנין שלקח ע"י שליח?

1.

גור אריה: אם לא כן, צריך היה לכתוב 'ואקח'.

2)

רש"י: שילם לבניו על ידי שליח: מנין שמשום כך שילם ה' לבנין ע"י שליח?

1.

גור אריה: אין התורה מדברת בגנות הצדיק, אלא שכאן בא ללמדינו מידת הקב"ה שמדקדק עם סביביו.

3)

רש"י: על ידי שליח: למה רק את המים נתן ע"י שליח?

1.

גור אריה: הוא לא יכל להביא את הלחם והמים יחדיו (ואעפ"כ רק מה שעשה בעצמו שילם לו ה' בעצמו), ובחר אברהם להביא בעצמו את הלחם כי בלחם יש חסרון כיס ורצה להראות להם שהוא עושה בפנים יפות.

2.

גור אריה: הלחם היה לכבוד הסעודה ואילו המים היו לרחיצת הרגלים, ולכן הביא אברהם את הלחם, וכן שילם ה' לבניו- המן והשליו שהם הסעודה נתן להם בעצמו, ואילו המים שאין שם הסעודה עליהם ניתנו ע"י שליח.

4)

רש"י: שילם לבניו על ידי שליח: למה דוקא במצוה זו שילם ה' בעצמו על מה שעשה אברהם בעצמו?

1.

גור אריה: הנהגה זו ראויה דוקא לגמילות חסדים שהיא מהדברים שאדם אוכל פירות בעולם הזה והקרן קיימת לו, ומוכרח שהפרי יהיה דומה למעשה שעשה, ולכן עשה ה' לבניו כפי שעשה אברהם.

2.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ג עמ' מח, ד"ה כל מה, ב"מ דף פו:): כשירדו המלאכים לעולם התחתון לא היה להם דברים אלו והם נחשבו דלים בדבר זה, וכתיב "מלוה ה' חונן דל", ובמה שעשה לבני אדם פרטיים אין ראוי לפרנס אומה שלימה, רק במה שעשה למלאכים.

5)

בגמרא כתוב שבשכר חמאה וחלב זכו למן, בשכר והוא עמד עליהם זכו לעמוד הענן, ובשכר יוקח נא מעט מים זכו לבארה של מרים, וצריך ביאור למה זכו דוקא לדברים הללו?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ג עמ' מח, ד"ה בשכר, ב"מ דף פו:): שלושת אלו הם צורך תמידי במדבר שאי אפשר בלעדיהם- אכילה שתיה ושמירה, ואמנם ה' עושה ניסים לפי שעה לישראל אבל דבר שהוא צורך תמידי צריך להיעשות בזכות ישראל, ולכן זכו בהם בזכות שאברהם עשה כך למלאכים והיה בבחינת "מלוה ה' חונן דל".

6)

רש"י: ערביים שמשתחוים לאבק רגליהם: כיצד עשו את אבק רגליהם לאלוהות?

1.

גור אריה: סכלות דעתם של עובדי ע"ז הייתה שה' הוא אלוקים קדושים ואי אפשר לעבוד לו, ולכן בחרו בכוחות שאינם קדושים הממונים על דברים פחותים, ומשום כך הם קרובים לאדם הפחות. 1 ואבק הרגלים הוא דבר פחות ושפל, וסברו הערבים שהאדם שהוא הגדול בתחתונים נמצא תחת המדריגה השפלה שבעליונים, ולכן עבדו לכח הממונה על האבק שברגלים.

2.

גור אריה: הערביים הם יושבי אוהלים והולכי דרכים, ולכן הם משתחווים לאבק רגליהם בחושבם שהם תחת שר הדרך.


1

עי' בכל זה ברמב"ם בתחילת הלכות עבודה זרה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים