english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: ועל תשעה על ידי צירוף כבר בקש ולא מצא: אם הכוונה שביקש כבר על ארבעים וחמשה (תשעה לכל עיר), קשה שאולי תשעה אכן ישנם?

1.

גור אריה: כוונת רש"י שאברהם כבר ביקש להחשיב תשעה צדיקים ע"י צירוף, וא"כ כשביקש על שלושים ועשרים וכו' הייתה כוונתו לתשעה וע"י צירוף.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים