english
1)

במשנה באבות כתוב "שלי שלי ושלך שלך הרי זו מידת סדום" משמע שהעמידו דבריהם על שורת הדין, ואילו בפסוק מבואר שהיו רשעים?

1.

מהר"ל (נתיבות עולם, נתיב גמ"ח פ"ה, עמ' קסד, ד"ה כמה גדול): הנוהג במידת סדום, בתחילה מעמיד עצמו על הדין שלא לוותר כלל, ולאחר מכן הוא נוטל בכח כאשר יש צד שהדבר שלו, ולבסוף בא לידי חמס גמור, ולכן נענשו במידת דין גמורה שלא הייתה כמותה. עיי"ש. 1


1

ועיי"ש אודות סידרי הדין המעוותים שהיו בסדום.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים