english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: ואם תפרשהו כתרגומו יודע אני בו שיצוה את בניו וגו', אין למען נופל על הלשון: למה "למען" לא נופל על "ידעתיו" לפי התרגום?

1.

גור אריה: מילת "למען" היא נתינת טעם, ואם "ידעתיו" פרושו "יודע אני שיצוה" וכו' צריך היה לכתוב 'אשר יצוה את ביתו' ולא למען.

2)

רש"י: שמרו דרך ה' כדי שיביא ה' על אברהם וגו': אולי "למען הביא" אלה דברי ה' ולא דברי אברהם?

1.

גור אריה: לא כתוב 'למען אביא' אלא "למען הביא".

3)

רש"י: שמרו דרך ה' כדי שיביא ה' על אברהם וגו': והרי אברהם היה עובד מאהבה ולא על מנת לקבל שכר?

1.

גור אריה: ה' לא הבטיח לאברהם טובה גופנית אלא הבטיחו לרשת את הארץ אשר שם כמה קדושות ומצוות, ושיהיה לגוי גדול שיקבלו בניו את המצוות, ולכן כל השכר הוא קירוב אל ה' יתברך.

4)

רש"י: למדנו כל המעמיד בן צדיק כאלו אינו מת: למה המעמיד בן צדיק כאילו לא מת?

1.

גור אריה: המעמיד בן צדיק שנחשב חי במיתתו (כי צדיקים במיתתם קרויים חיים), נחשב גם הוא בחיים, כי כשם שרק אדם יוליד אדם כך רק מי שהוא חי במיתתו יוליד את מי שהוא חי במיתתו. 1


1

והוסיף הגור אריה שבמדרש הלשון "כל מי שיש לו בן היגע בתורה, כאילו לא מת".

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים