english
1)

רש"י: כל השקפה שבמקרא לרעה: למה 'השקפה' היא לרעה?

1.

גור אריה: 'השקפה' מלשון מכה 1 , ו'השקפה' היא לרעה כי היא מכה בכח על הדבר.


1

כמו (לקמן מ"א,ו') "שקופות קדים".

2)

רש"י: ללוותם, כסבור אורחים הם: ודאי סבר שהם אורחים שהרי עשה להם סעודה?

1.

גור אריה: היה מקום לומר שאחרי שבישרו לו שתלד שרה נודע לו שהם מלאכים, שאם לא כן- מנין להם דבר זה? ולכן השמיענו רש"י שעדין כאורחים נידמו לו.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים