english
1)

רש"י: ונתתיך לגוים- ישראל ואדום: אולי הכוונה רק לישראל?

1.

גור אריה: ישראל הם גוי אחד ולא גויים.

2)

רש"י: ונתתיך לגוים- ישראל ואדום: רמב"ן: מה עניין עשיו לכאן, והרי הוא לא מקיים את המילה?

1.

גור אריה: כיון שצריך להזכיר את ישראל שעִמם תתקיים הברית, נאמר לו "ונתתיך לגויים" על כל הגויים שיצאו ממנו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים