english
1)

רש": שאף יו"ד של שרי נתרעמה: מה ענין התרעומת של היו"ד? ולמה ניתנה היו"ד בראש שמו של יהושע?

1.

גור אריה: האותיות בתורה שהם עם הצדיק, הם למעלה ממקום ההפסד וראוי להם הנצחיות, לכן היו"ד המורה על קטנות לא ראוי לה שינוי- ובפרט כאשר היא עם צדיק, ולכן היא התרעמה. הקב"ה נתנה בראש יהושע כי תכלית האבות- הוויה קטנה שלהם, נעשית ראש לבנים. עיי"ש.

2.

מהר"ל (תפארת ישראל פמ"ט, עמ' קנג, ד"ה ובמדרש): היו"ד משום קטנותה [שהרי היא הקטנה שבאותיות] מורה על התיחדות [יחוס אל היחיד, כגון 'שרי'- שרה לעם שלי, לעומת 'שרה' לכל העולם] וכל מה שבתורה הוא נצחי, ולכן ניתנה יו"ד זו ליהושע שנבדל מהמרגלים [למרות שהלך עמהם]. עיי"ש. 1


1

ועיי"ש מה ענין זה שהיו"ד ניטלה מסוף נקבה וניתנה בראש זכר.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים