english
1)

רש"י: לשון נקיה הוא כלפי שכינה: במה זו לשון נקיה?

1.

גור אריה: השכינה הייתה עומדת אצל אברהם, ולמה כתוב "ויעל"? אלא שזה לשון נקיה שהשכינה 'עליו' [ולא 'אצלו'].

2)

רש"י: ולמדנו שהצדיקים מרכבתו של מקום: למה הם המרכבה?

1.

גור אריה: על ידי הצדיקים השכינה שורה בארץ, ולכן השכינה עליהם, והם כסא ומרכבה לשכינה.

3)

רש"י: ולמדנו שהצדיקים מרכבתו של מקום: קשה שבמדרש כתוב רק שהאבות הם המרכבה?

1.

גור אריה: דעת רש"י שהאבות היו מרכבה שלימה בכלל, ואילו שאר הצדיקים הם פרטים ולא מרכבה שלימה. אמנם נראה לא כרש"י כי על צדיקים פרטיים אין לומר שהם 'מרכבה' אלא רק על האבות שהם אבות העולם בכלל [וכל אחד מהם היה 'מרכבה' לגילוי מידה מסויימת ממידותיו יתברך]. 1


1

עי' ברמב"ן שדבר זה נאמר רק על האבות, חסד לאברהם, פחד יצחק ואמת ליעקב. ועי' במכתב מאליהו (ח"ב, לך לך, עמ' 160) שהאבות דבקו בה' בכל לבם- גם כשעסקו לכאורה בענייני העולם, ולכן ייחד ה' את שמו עליהם והם היו מרכבה לשכינה. אברהם מרכבה למידת החסד- השפעה לאחרים, יצחק מרכבה למידת הגבורה- ביקורת עצמית והתבטלות מתוך יראת שמים, ויעקב מרכבה למידת האמת- מבלי לנטות לחסד או לביקורת מופרזים. וכל אב הגיע לשלמות בכל המידות מתוך מידתו העיקרית.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים