english
1)

קשה שיומים אחרי- ביום השלישי למילתו, אמרו לו המלאכים (לקמן י"ח,י') "שוב אשוב אליך כעת חיה"?

1.

גור אריה (לקמן י"ח,י'): רש"י מפרש לקמן ש"כעת חיה" הכוונה לפסח, כי זה לא היה שנה בדיוק אחרי שבאו המלאכים אלא בפסח של שנה הבאה.

2)

קשה שיומים אחרי- ביום השלישי למילתו, אמר לו ה' (לקמ' י"ח,י"ד) "למועד אשוב אליך...ולשרה בן"?

1.

גור אריה (לקמן י"ח,י"ד): לקמן כתוב רק "למועד" ולא 'למועד הזה' והכוונה שם 'למועד שקבעתי לך אתמול'.

3)

יש דעה בגמ' (ר"ה דף יא.) שהמלאכים באו בסוכות ויצחק נולד בפסח, וקשה שכאן כתוב "למועד הזה בשנה האחרת"?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"א עמ' צח ד"ה בפסח, ר"ה דף יא): כאן ה' לא קבע לה זמן שבו היא תלד אלא שעד אז היא כבר תלד- והיא אכן ילדה בתוך אותה שנה. 1


1

והוסיף שם המהר"ל שאברהם נימול ביום כיפור, ולכן נאמר לו אז שיצחק יוולד בתוך אותה שנה, כי ביום כיפור הדין נחתם לאותה שנה.

4)

יש דעה (במסכת ר"ה דף יא.) ש"למועד אשוב אליך...ולשרה בן" (ככתוב לקמן י"ח,יד) פרושו החג הבא אחרי החג שאנו עומדים בו, דהיינו שבסוכות הובטח לאברהם שיצחק יוולד בפסח, וקשה למה לא פירשו גם כאן כך?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"א עמ' צח ד"ה והנראה, ר"ה דף יא): שם לא כתוב כאן על איזה מועד מדובר, ולא כתוב שם שהכוונה למועד הזה בשנה הבאה, ולכן על כרחך הכוונה למועד הקרוב [דהיינו פסח שבא אחרי סוכות]. 1


1

עיי"ש בגמ' בר"ה להבנת העניין. וע"ע במהר"ל שם (ד"ה ודבר) כיצד החילוק בין הפסוקים מדוקדק מלשונות הפסוקים עצמם.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים