english
1)

רש"י: ברית של אהבה וברית הארץ: אולי הכוונה רק לברית אחת?

1.

גור אריה: כיון שסַתם "ברית" ולא פירש איזה, יש לפרש שהברית ניתנת לו לכמה דברים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים