english
1)

רש"י: בימי אברהם נתמעטו השנים: רא"ם: קשה מה בכך שהתמעטו הדורות, והרי נח ילד קרוב לחצי ימיו וכך אברהם שחי 175 שנה יכול להוליד בגיל 100? ואברהם הוליד מהגר אחר שהיה בן 140 ויעקב את בנימין כשהיה בן 95?

1.

גור אריה: אברהם אמנם ראוי להוליד אבל הוא ראה שהוא לא ראוי להוליד משרה כי התחלת הלידה היא תגבורת הטבע, ולכן היה חידוש בכך שלמרות שעד עכשיו הוא לא הוליד משרה, בגיל כזה [שבו האדם נחלש מטבעו] היא תלד לו. והוכיח רש"י שלא היה ראוי אז להוליד ממה שמאז המבול הקדימו להוליד, כי האדם אינו מוליד כאשר הוא בתגבורת כחו [-בשנות הגדילה] אלא כאשר הוא מפסיק לגדול, ולכן הקדמת ההולדה מראה על חולשת הכח [ובני האדם סיימו לגדול בגיל צעיר יותר], ולכן היה זה תמוה שבן 100 יגבר כח התולדה שלו להוליד משרה למרות שלא ילד ממנה עד עכשיו. עיי"ש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים