english
1)

רש"י: ללמדך שיש יליד בית נמול לאחר שמנה ימים: מנין נדע מי הנימול לשמונה?

1.

גור אריה: מסברא יש לחלק שאם קנה שפחה וילדה אצלו, בנה נימול לשמונה כי גופה היה קנוי לו, אבל אם לקח שפחה לעוברה ואין לו חלק בגופה, אינו נימול לשמונה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים