english
1)

רש"י: המול - כמו להמול: אולי זה לשון ציווי?

1.

גור אריה: כיון שהפסוק ממשיך בלשון רבים- "לכם", היה צריך לכתוב 'הימולו' אם היה זה ציווי, ולכן פירש שזה מקור כמו 'להימול'.

2)

מה ענין המילה ביום השמיני?

1.

מהר"ל (תפארת ישראל פ"ב, עמ' י, ד"ה התבאר): העולם הטבעי נברא בשבעה ימים, ומצד הטבע נולד האדם עם הפחיתות של הערלה, ולכן המילה שהיא תיקון הטבע נעשית ביום השמיני.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים