english
1)

למה נקרא אברהם תמים רק על ידי המילה?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ב עמ' ו, ד"ה שלא נקרא, נדרים דף לב:). איש נקרא צורה 1 , והזכרות היא הצורה של הזכר [כי בזה הוא נבדל מהנקבה], ולכן הוא איננו שלם עד שיסיר את הערלה שהיא הפחיתות של הזכרות.


1

לעומת הנקבה שהיא חומרית, כי הצורה היא המשפיעה והחומר הוא המקבל, וע"ע באר הגולה, ב"ה עמ' צה ד"ה ויש לך.

שאלות על רש"י

2)

רש"י: עכשיו אתה חסר חמשה אברים: למה עד המילה הוא היה חסר את האיברים האלה?

1.

גור אריה: בר"ן בנדרים (דף לב:) כתוב שבעיניים ובאוזניים פעמים שאדם רואה ושומע דבר איסור, והערלה מאוסה, ואילו אחר המילה הוא השתמש בהם רק לדבר מצוה.

2.

גור אריה: עד המילה היה צריך לכבוש את יצרו, ואחר המילה היו איבריו ברשותו ולא היה צריך להתגבר על היצר.

3.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ב עמ' יא, ד"ה המליכו, נדרים דף לב:): אברהם רכב על החמור- על החומר ומלך עליו (רמ"ח בגימטריא חמר) ואפי' על איברים עליונים אלו, והחומר הפחות מונע את המעלה האלוקית, ולכן כאשר הסיר את הערלה מלך גם על האיברים הבלתי גשמיים והוסיף לו ה' אות משמו. 1


1

וע"ע בדרך חיים פ"ה מ"ב, עמ' רכ, ד"ה ויש לך.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים