english
1)

רש"י: איה המקום שתאמר עליו מזה אני בא: למה שאל "איה המקום...מזה אני בא" ולא שאל מאיזה באתה?

1.

גור אריה: שאלה זו איננה רק 'מאין באת', אלא גם 'מה תעשה כאן', ופירוש השאלה- איה המקום שתאמר עליו מזה באתי לשאלת מה תעשה בכאן', ולכן השיבה הגר "מפני שרי גבירתי".

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים