english
1)

רש"י: היתה משעבדת בה בקושי: ממה בא רש"י להוציא?

1.

גור אריה: אין לפרש שייסרה אותה כי לא כתוב 'ותייסר אותה' אלא הייתה משעבדת אותה בקושי.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים