english
1)

רש"י: והיה לך להתפלל על שנינו...ועוד, דבריך אתה חומס ממני: רש"י לא כתב 'דבר אחר' אלא "ועוד", וכיצד יתפרש הפסוק בשני פנים?

1.

גור אריה: כיון שאמרה "חמסי" בסתם, משמעו 'כל חמס שיש לי', ושניהם במשמע.

2)

רש"י: שהכניסה עין הרע בעיבורה: כיצד נשמע מכאן שהכניסה בה עין הרע?

1.

גור אריה: יש לקרוא 'ביני ובינַיִך', לשון נוכח לנקיבה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים