english
1)

רש"י: מביאה ראשונה: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: בפשוטו קשה למה כתוב "ויבא אל הגר" [כי אם בא לומר שעשה אברהם רצון שרה, היה לו לומר 'ויבא אליה אברהם' לתלות באברהם ולא בהגר]? אלא לסמוך "ויבא" ל"ותהר" שמביאה ראשונה נתעברה. עיי"ש.

2)

רש"י: אמרה שרי זו אין סִתרה כגלויה: אולי נקלה שרה בעיניה כי תתחבב על אברהם מחמת שהרתה?

1.

גור אריה: אם עצם ההריון גרם לה היה צריך לכתוב 'ותרא כי הרה היא', וממה שכתוב בלשון עבר- "כי הרתה" משמע שהיה זה מפני שנתעברה מביאה ראשונה ואמרה ששרה אין סִתרה כגילויה.

2.

גור אריה: קשה ש"ותרא" מיותר? אלא ראתה בדעתה דבר שמחמתו נקלה שרה בעיניה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים