english
1)

רש"י: לקחתה בדברים: מנין שלקחה אותה רק בדברים?

1.

גור אריה: לקיחה כפשוטו איננה שייכת באדם, כי עיקר האדם הוא דעתו, ולכן צ"ל שלקחה דעתה בדברים טובים.

2)

רש"י: מועד הקבוע לאשה וכו': מנין שזהו המועד הקבוע, אולי במקרה אז ביקשה שרי שישא את הגר?

1.

גור אריה: קשה ש"מקץ עשר שנים" מיותר? אלא שלפני כן הוא לא היה צריך לשאת אשה אחרת.

3)

רש"י: שאין ישיבת חוצה לארץ עולה לו מן המנין, לפי שלא נאמר לו ואעשך לגוי גדול, עד שיבא לארץ ישראל: רמב"ן: יש להקשות על רש"י שהדין הזה נאמר בכל אדם ולא רק באברהם שהובטח לו שיהיה לגוי גדול בארץ?

1.

גור אריה: רש"י התקשה שאצל אברהם יש למנות את ישיבת חו"ל כי הוא טרם נצטווה על ישיבת הארץ. לכן תירץ רש"י שבחו"ל לא נאמר לו "ואעשך לגוי גדול".

4)

רש"י: לפי שלא נאמר לו ואעשך לגוי גדול, עד שיבא לארץ ישראל: א"כ מנין שאצל כל אדם ישיבת חו"ל לא עולה?

1.

גור אריה: מכיון שראינו אצל אברהם שרק בארץ הוא ראוי לבנים, כך יש לתלות בכל אדם שאין לו בנים משום שראוי לו ליישב דוקא את ארצו ועוון ישיבת חו"ל הוא הגורם.

5)

רש"י: שאין ישיבת חוצה לארץ עולה לו מן המנין: רק העולה לארץ אין ישיבת חו"ל עולה לו, אבל הנותר שם חייב לשאת אחרת, ולמה לא נלמד מאברהם שלעולם לא צריך לשאת אחרת בחו"ל?

1.

גור אריה: אברהם לא נשא אחרת בחו"ל כי הוא לא היה ראוי להוליד שם, ואילו בשאר אדם- אם הוא עולה לארץ תולים שעד עכשיו עוון חו"ל גרם, אבל אם הוא נשאר שם עליו לגרש כי לא ודאי הוא שעוון חו"ל גורם.

6)

רש"י: שאין ישיבת חוצה לארץ עולה לו מן המנין: כיצד למדו מאברהם והרי עקור היה?

1.

גור אריה: אם לא נשא עד עכשיו רק מפני שהיה עקור, למה כתוב "מקץ עשר שנים"? אלא בא לדרשה שכל אדם שלא זכה להבנות אסור לשהות עם אשתו יותר מעשר שנים, כי אברהם יכל להתרפא ברחמים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים