english
1)

רש"י: בזכות שאכניס צרתי לתוך ביתי: מנין ש'אִבנה' בזכות שאכניס צרתי לביתי?

1.

גור אריה: שרה אומרת שהיא עושה מעשה זה כדי שתיבנה, כלומר זכות זו תעמוד לי שיראה ה' שאני מתאווה להעמיד תולדות מאברהם.

2)

רש"י: לרוח הקודש שבה: למה לא פירש כפשוטו?

1.

גור אריה: אם הכוונה לדבריה בלבד, לא היה צריך לומר "לקול שרי" [אלא 'לשרי' בלבד].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים