english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: שרתה רוח הקודש עליו וקראו ישמעאל: אולי שמע אברהם מהגר?

1.

גור אריה: א"כ למה כתוב שאברהם הוא זה שקרא? אלא הוא קרא מעצמו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים