english
1)

רש"י: בארא דמלאך קימא אתחזי עלה: היכן נזכר כאן מלאך?

1.

גור אריה: "לחי" נאמר על המלאך שהוא חי וקיים.

2)

רש"י: בארא דמלאך קימא אתחזי עלה: הפסוק מדבר בלשון יחיד ("רואי") ולמה לא תרגם התרגום 'אתחזי לי עלה'?

1.

גור אריה: לא כתוב 'על כן קראה' אלא "על כן קרא", משמע שמעתה כל אדם כך יקרא לבאר כי בבאר זו נראה המלאך להגר.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים