english
1)

רש"י: כשתשובי תהרי: אולי המלאך מדבר על מה שכבר הרתה?

1.

גור אריה: היא כבר הפילה [שהרי שרה הכניסה בה עין הרע].

2.

גור אריה: אם כבר הרתה, המלאך לא היה צריך לומר לה זאת.

2)

רש"י: וילדת...כמו ויולדת: מה חידש רש"י?

1.

גור אריה: היה אפשר להבין שזה לשון עבר, ולכן פירש רש"י שזה בהווה. עיי"ש.

3)

רש"י: וקראת שמו - צווי הוא: מה חידש רש"י?

1.

גור אריה: רש"י בא להוכיח שזה ציווי אע"פ שהריש קמוצה והאלף נחה.

4)

כי שמע ה' וגו': בחז"ל כתוב שה' שיתף שמו בשם של ישראל כדי שלא יהיו אבודים בין האומות, והרי גם בישמעאל שיתף את שמו?

1.

מהר"ל (נצח ישראל פ"י עמ' סג, ד"ה ובירושלמי): בישמעאל כתוב רק שה' שמע את תפילת הגר, ואילו 'ישראל' משמעו "כי שרית עם אלוקים", ומכאן שיש בהם ענין אלוקי.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים