english
1)

רש"י: בת פרעה הייתה: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: שפחות רבות היו לה, וצריך היה לכתוב 'ותתן לו שפחתה הגר המצרית', ולמה כתוב "ולה שפחה מצרית"? אלא בא הכתוב לומר שלאחרים היא לא הייתה [ראויה להיות] שפחה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים