english
1)

נחלקו במדרש האם יש ללמוד מהפסוק שהראה לו גם את עשירית האיפה, וצריך ביאור במה נחלקו?

1.

מהר"ל (גבורות ה' פ"ח עמ' מו, ד"ה והבן): לדעת רשב"י ה' לא הראה לו עשירית האיפה כי בא כאן להראות מעלתם של ישראל, ועשירית האיפה היא כפרת עני ואינה כפרה שלמה, ומאידך דעת רבנן שהראה לו את סוגי הכפרות בשלמות.

2)

מה טעם הפירוט של סוגי הקרבנות כאן?

1.

מהר"ל (גבורות ה' פ"ח עמ' מו, ד"ה והבן): ה' הראה לאברהם עשרה סוגי קרבנות (התור והגוזל נחשבים כאחד) כי כשם שלכל חולי יש את הרפואה הראויה לו, כך גם בחולי הנפש, ומספר עשר הוא מספר שלם.

3)

במדרש כתוב שהבהמות הללו הם כנגד 4 המלכויות ששיעבדו את ישראל, וצריך ביאור למה רמז כאן ל-4 המלכויות, ומה עניין הביתור שלהם?

1.

מהר"ל (גבורות ה' פ"ח עמ' מח, ד"ה העמיקו): המלכויות נכללות בארבעה ראשים [והם השורש לשאר העמים] והם נמשלו בבעלי חיים כי יחס האומות לאברהם כבעל חי ביחס לאדם, והם מנסים לבטל את הברית עם אברהם וזרעו, ולכן ציווה ה' לבתר אותם ולעבור בין הגזרים כדי לבטל את כוחם. רק את הציפור לא בתר כי חלוקה שייכת בדבר גדול ובעל חשיבות, והציפור כנגד אדום שאמנם נראית גדולה וטבעה יוצא בכל העולם אבל אין לה מעלה משל עצמה אלא שהיא גוזלת משל אחרים. עיי"ש.

שאלות על רש"י

4)

רש"י: עגלה משולשלת- שלשה עגלים: "עגלה" הוא שם המין [ולא פרט מתוך המין] וכן "משולשת" אינו מספר אלא תואר כי על המין לא יפול מספר, ולמה פירש שזה רמז לשלושה מכל מין?

1.

רא"ם: רש"י נטה אחר המדרש כי אם רצה רק לכרות בהמה כדרך כורתי ברית, די היה לו במין אחד, ולכן רצה לפרש מה הצורך בכל המינים הללו. ועוד- נזקק לכך לפי פרושו ש"במה אדע" היינו באיזה זכות וענה לו ה' בזכות הקרבנות.

2.

גור אריה: [דברי רש"י הם פשוטו של מקרא ו]לשלושה עגלים אפשר לקרוא "עגלה משולשת" כי גם להרבה בהמות אפשר לקרוא בהמה, ואז "משולשת", הוא תואר ל"עגלה", וכשיקח מספר של שלושה עגלים, תהיה העגלה משולשת.

5)

רש"י: רמז לשלושה פרים וכו': למה לא נרמזו גם פר חטאת של כהן משיח ושעיר חטאת של נשיא?

1.

גור אריה: קרבנם חלוק משל יחיד אבל חטאם שווה, ולכן הם לא נחשבו. עיי"ש.

2.

גור אריה: מנו כאן את הכפרה של ישראל ולא של יחידים.

6)

רש"י: וכבשה של חטאת יחיד: למה לא נמנתה כבשה של מצורע?

1.

גור אריה: כיון שאינה באה על חטא מסוים, היא איננה נחשבת כפרת חטא.

7)

רש"י: תור ובן יונה: על איזה חטא הם באים?

1.

גור אריה: נכללו ביחד כל תורים ובני יונה שמקרא, מצורע, יולדת וחוטא דל.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים