english
1)

אשר הוצאתיך מאור כשדים וגו': מה ענין ההוצאה מאור כשדים לכאן?

1.

מהר"ל (דרך חיים פ"ה מ"ד, עמ' רכה ד"ה אמנם): ראוי שתחילתם של ישראל יהיה כמו אברהם שהוא תחילת האבות, ולכן כשם שהוא הושלך לכבשן האש כך הושלחו בניהם ליאור, וכשם שבנס הוציא ה' את אברהם משם ע"מ לתת לו את הארץ, כן יהיה עם בניו.

2.

מהר"ל (גבורות ה' פ"ה בתחילתו): ישראל דומים לאברהם בכך שאברהם נולד במקום שהוא הפכו כי על הכשדים כתוב שהקב"ה מתחרט עליהם שבראם ואילו אברהם בשבילו נברא העולם. גם ישראל נוצרו במקום שהוא הפכם כי המצרים חומריים ופרוצים בעריות, וישראל קדושים וגדורים. 1


1

והוסיף שם המהר"ל שכאשר ההפכים מתאחדים הם משלימים לכלל שלם, וכאשר טהור יוצא מטמא רואים שיש להם שורש אחד, הוא יחידו של עולם. עיי"ש עוד בעמ' לב ד"ה התבאר, ובפ"ד עמ' כט' ד"ה ועוד.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים