english
1)

רש"י: ומה תועלת בכל אשר תתן לי: מנין לפרש כך את דברי אברהם?

1.

גור אריה: "הן" משמעו תשובה לדברי הקב"ה, ולכן פירש שזו תשובתו.

2)

אע"פ שהבטיחו הקב"ה שיהיה לו זרע חשש אברהם שמא יגרום החטא, וקשה שבגמרא (ברכות דף ז.) כתוב שהקב"ה לא חוזר מדיבור שיצא לטובה?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פ"ז עמ' מ, ד"ה ויש מקשים): לרמב"ם דברי הגמ' נאמרו רק על נביא שנשלח לומר דברי נבואה לאחרים ואם לא תתקיים נבואתו יאמרו שהוא מכזב, אבל כשנאמרה הבטחה לנביא עצמו- אין הבטחה לצדיקים. 1

2.

מהר"ל, גבורות ה' (פ"ז עמ' מ, ד"ה ודבר זה): לרד"ק החטא משנה חלק מהנבואה ולא את כולה. 2

3.

מהר"ל, גבורות ה' (פ"ז עמ' מ, ד"ה ודבר זה): הבטחה יכולה להשתנות ע"י החטא כי היא תלויה במקבל ההבטחה, אבל נבואה היא מצד עצמה ובודאי תתקיים (ונבואה לרעה יכולה להשתנות כי אין רע יורד מלמעלה אלא הכל תלוי במקבלי הנבואה). על פי רוב נבואה נאמרת בלשון עבר כי זו לא הבטחה לעתיד אלא הענין הוא כך מצד עצמו. 3


1

עי' במהר"ל שם מה שהקשה על הרמב"ם.

2

עי' במהר"ל שם מה שהקשה על הרד"ק.

3

עיי"ש עוד שהבטחה שייכת רק כלפי יחיד אבל כלפי רבים זו נבואה. ע"ע בגור אריה (בראשית לב,ח) שהאריך עוד בעניין זה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים