english
1)

רש"י: ואלו היה לי בן היה בני ממונה על שלי...דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים: וכי אברהם מבקש בן רק כדי שיהיה ממונה על שלו?

1.

גור אריה: כיון שאמר ה' "שכרך הרבה מאוד" אמר אברהם: אם תתן לי שכר בעולם הזה, אין לי חפץ בכך כי אליעזר ממונה על שלי. ואם שכר בעולם הבא- אילו היה לי בן הוא היה מלמד את תורתי ולא אליעזר וזה שכר לעולם הבא. לכן המשיך רש"י שדמשק פרושו שאליעזר דולה ומשקה מתורתו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים