english
1)

רש"י: אמירתו של הקדוש ברוך הוא כאילו היא עשויה: למה כאן כתוב בלשון עבר ולעיל (יב,ז) כתוב "לזרעך אתן" בלשון עתיד?

1.

גור אריה: שם נתן לו מתנה ואפשר שיגרום החטא ולא תתקיים המתנה, אבל כאן כרת לו ברית וזו כבר מתנה גמורה. 1


1

עיי"ש עוד מה שכתב לתרץ את קושיית הרמב"ן על רש"י.

2)

רש"י: אמירתו של הקדוש ברוך הוא כאילו היא עשויה: למה כאן כתוב בלשון עבר, ולקמ' (יז,ח) כתוב "ונתתי לך ולזרעך" בלשון עתיד?

1.

גור אריה: שם מדובר על הנתינה ממש [-בפועל, ולא על ההבטחה], והנתינה תהיה בעתיד.

3)

במדרש כאן נחלקו האם ה' הראה כאן לאברהם רק את העולם הזה, או גם את העולם הבא, או שגילה לו עד היום ההוא. וצריך ביאור למה הראה כל זאת לאברהם? ומה שורש מחלוקתם?

1.

מהר"ל (גבורות ה' פ"ח עמ' נ, ד"ה ובמדרש רבות): ה' הראה כאן לאברהם את כל מה שעתיד להמשך ממנו כי הכל בא מכח אברהם והוא תחילת בנין העולם [דהיינו הראשית והשורש לבניו] ונחלקו האם רק את העוה"ז כי העוה"ב הוא עולם אחר, או גם את העוה"ב כי הוא נמשך אחר העוה"ז. עוד נחלקו האם גילה לו את היום ההוא כלומר את ימות המשיח.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים