english
1)

רש"י: ואתה תבוא - ולא תראה כל אלה: מנין שהובטח לו לא לראות את כל אלה?

1.

גור אריה: בפשוטו קשה מה ענין "ואתה תבא אל אבותיך בשלום" לכאן? אלא שהוא לא יראה את כל אלה.

2)

רש"י: ואתה תבוא - ולא תראה כל אלה: קשה שגם באברהם נאמרה גירות?

1.

גור אריה: הכוונה שהוא לא יראה את העבדות והעינוי.

2.

גור אריה: לא היה בו ענין הגֵר שהוא שפל ומדוכא, שהרי אברהם היה "נשיא אלוקים". 1


1

ע"ע בגבורות ה' פ"ט עמ' נד ד"ה ועוד יש, שלא יתכן שיהיה באברהם רושם של גירות.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים