english
1)

וישב אתם אברם: מכאן למדו דין מעמדות בקרבן (שבעל הקרבן צריך לעמוד על קרבנו), וצריך להבין מה טעם הדבר?

1.

מהר"ל (גבורות ה' פ"ח עמ' מז, ד"ה וירד העיט): המעמד מורה שזה רק לקב"ה ואין לאחרים חלק בעבודה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים