english
1)

לפי המדרש שהבהמות כנגד הקרבנות, למה צִוה ה' לאברהם לבתר אותם?

1.

מהר"ל (גבורות ה' פ"ח עמ' מז, ד"ה ועוד יש): החיתוך דומה בדבר בא להקרבת קרבן, והמעבר בין הגזרים זו עשיית גזירה וכריתה, ובזכות זה נתן לו ה' את הארץ בגזירת ברית.

2)

במדרש דרשו את המראה של הבהמות כנגד האומות ואילו את הציפור כנגד ישראל, וקשה כיצד חילקו כך את הפסוק? ולמה נרמז דבר זה כאן?

1.

מהר"ל (גבורות ה' פ"ח עמ' מט, ד"ה ואת הציפור): לגודל המראה הזה הוא נדרש לכמה פנים, וכאן תחילת הברית עם אברהם והראה לו כל מה שעתיד להמשך, ולכן נרמז כאן שכאשר יהיו ישראל כפגרים בלא גידים ועצמות דהיינו בלי זכויות משל עצמם, אז תעמוד להם זכות אברהם כי דבר ששורשו טוב יש לו תקנה לחזור למעלתו הראשונה, ולכן אברהם ישיב אותם בתשובה. ונמשלו ישראל לציפור כי הם מקטינים עצמם.

3)

יש דעה במדרש שאת הציפור לא בתר כי מבדילים רק בעולת העוף ולא בחטאת העוף, וצריך ביאור מה הענין בזה?

1.

מהר"ל (גבורות ה' פ"ח עמ' מז, ד"ה והבן): אין מבדילים בחטאת העוף כי מחלקים רק דבר חשוב והעוף פחות חשוב מהבהמה. את עולת העוף מחלקים בגלל חשיבות הקרבן שעולה כליל על המזבח.

שאלות על רש"י

4)

רש"י: שהיה כורת עמו ברית: אולי בא רק ללמדו על הקרבנות?

1.

גור אריה: א"כ די היה ללמדו בעל פה על הקרבנות, ומכיון שביתר ועבר בין הבתרים צריך לומר שעיקר הדבר היה לכרות ברית, ובחר במינים הללו כדי לרמוז שיתקיימו בארץ בזכות הקרבנות.

5)

רש"י: שהאומות נמשלו לפרים ואילים ושעירים וכו': למה האומות נמשלו לבהמות וישראל לעוף?

1.

גור אריה: האומות גדולות בכמות כמו הבהמות, ואילו ישראל קטנים.

2.

גור אריה: לבהמות יש גוף עב וגס וכך האומות, ואילו לעוף יש חומר דק ולכן הוא פורח באויר, וכך ישראל. עיי"ש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים