english
1)

רש"י: אל תירא...אנכי מגן לך מן העונש: למה רש"י לא פירש כך כבר ב"אל תירא"- 'מן העונש'?

1.

גור אריה: אם היה ירא מעונש על הריגתם, מלכתחילה לא היה הורגם, אלא שמתוך שנעשה לו נס סבר שהם רשעים גמורים ולא יענש עליהם, ולכן פירש רש"י שאברהם התיירא שמא קיבל שכרו. כיון שאמר לו ה' "אל תירא" ולא קיבל שכרו, חשש אברהם שלא נעשה לו נס אלא הם נהרגו בדרך מקרה ושמא צדיקים היו, לכן אמר לו ה' "אנכי מגן לך".

2)

[מלשון "אחר הדברים" משמע שיש קשר בין המלחמה לנבואה], ופירש ר' לוי במדרש שאברהם פחד שמא בין ההרוגים היה אדם צדיק וענה לו ה' שהם היו קוצים כסוחים [וזהו "אל תירא אנכי מגן לך"] וצריך ביאור מה פרוש הפסוק, ומה הבטיח ה' לאברהם?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פ"ו עמ' לז ד"ה ובמדרש): לדעת ר' לוי אברהם התיירא שמא הרג אנשים שלא ראוי להורגם ואמר לו הקב"ה "אל תירא" [כי הם כקוצים], והוסיף "שכרך הרבה מאוד" כי כל דרכיו פונים אל ההצלחה אף כשאינו מתכוין [וה' שומר רגליו שיעשה רק את הטוב], וטעם הדבר, שארבעת המלכים הייתה כוונתם להלחם כנגד אברהם כי הם הכוחות החיצוניים והם מתנגדים לאברהם שהוא עיקרו של עולם ויחיד בדבר זה. 1


1

כלומר: אברהם הוא כמו המרכז לעומת ד' הרוחות, ובזה הוא מכוון את הבריאה אל תכליתה האמיתית, ולכן שכרו גדול על מלחמתו ב-4 המלכים.

3)

[מלשון "אחר הדברים" משמע שיש קשר בין המלחמה לנבואה], ופירש רבי לוי במדרש שאברהם פחד שמא ילחמו בו בניהם של אותם מלכים, אמר לו ה' "אל תירא אנכי מגן לך"- כמגן שעומד כנגד כל החרבות, וצריך ביאור כיצד פירש ר' לוי את הפסוק, ומה הבטיח ה' לאברהם?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פ"ו עמ' לז ד"ה ובמדרש): אברהם חשש מהחטא וחשש שמא ילחמו בו, ואמר לו הקב"ה "אל תירא" ממלחמה כי אני מגן לך, ומהחטא- "שכרך הרבה מאוד" ובודאי אין במעשיך חטא. ורמז כאן מדריגת אברהם כמו שאנו אומרים "מגן אברהם" כי אברהם הוא הראשון ויסוד הכל, והיסוד צריך שיהיה חזק ולא יקבל התפעלות [ולא יושפע מאחרים] ולכן כל העמים אינם יכולים לו.

4)

[מלשון "אחר הדברים" משמע שיש קשר בין המלחמה לנבואה], ופירשו רבנן במדרש שאברהם פחד שמא כבר קיבל שכרו בעולם הזה ואמר לו ה' "אל תירא אנכי מגן לך"- עשיתי עמך בחנם ושכרך מתוקן לעתיד לבא, וצריך ביאור כיצד מתפרש הפסוק ומה טעם הבטחה זו?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פ"ו עמ' לז ד"ה ובמדרש): לדעת רבנן אברהם חשש שמא קיבל שכרו בעולם הזה, ואמר לו הקב"ה "אל תירא" שמא קיבלת שכרך כי "אנכי מגן לך" -מגן מלשון חינם- כאן אתה רק אוכל פירות ו"שכרך הרבה מאוד" כי הקרן קיימת לך לעולם הבא. טעם הדבר כי בזכות גמילות חסדים, כיבוד אב ואם והבאת שלום בין אדם לחברו, זוכה האדם לאכול פירות כאן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעוה"ב וכן ע"י תלמוד תורה (כשם שהוא טוב לשמים ולבריות כך שכרו כפול, וכן מפני שהוא דבק במידת החסד הוא מביא חסד לעולם), וכל הדברים הללו היו באברהם, עיי"ש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים