english
1)

רש"י: והם מי מריבה: רמב"ן: משה ואהרון נשפטו בקדש שבמדבר צין, ואילו כאן מדובר על קדש שבמדבר פארן ומשם נשתלחו המרגלים, וכתוב שהמרגלים נשלחו מקדש ברנע, נמצא שזה לא אותו קדש?

1.

גור אריה: מדבר קדש גדול היה וכלל בתוכו את מדבר פארן ומדבר צין, ובתוכו היה מקום פרטי הנקרא קדש ברנע.

2)

רש"י: ואונקלוס תרגם כפשוטו: מה משמעות דברי אונקלוס "פלג דינא"? וכיצד יתפרש הכתוב לדבריו?

1.

גור אריה: "פלג דינא" על שם שהדין מתחלק בין הזכאי לחייב, ונקרא "עין משפט" כי הדין מצריך עיון. הרמב"ן פירש ש"פלג דינא" פרושו עומק הדין, ולדבריו "עין" מלשון מעיין הנובע מהעומק.

3)

רש"י: ונקרא על שם העתיד: רמב"ן: לכאורה משה רבינו כתב את שם המקום כפי שהיה נקרא בימיו וזה לא על שם העתיד?

1.

גור אריה: התורה לא כתובה כדברי משה שהרי משה לא הוזכר כלל בתחילת התורה, אלא הדברים כתובים כפי שהיו בשעת מעשה, ולכן צ"ל שהענין נכתב על שם העתיד.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים