english
1)

רש"י: בהררם- בהר שלהם: כיצד משמע כאן "בהר שלהם"?

1.

גור אריה: למדו זאת מהרי"ש המיותרת. 1


1

ועיי"ש למה חזר הפסוק וכתב "שעיר".

2)

רש"י: מישור של פארן איל שמו: מנין ש'איל' וכד' הוא שמו העצמי של המקום?

1.

גור אריה: דוחק לומר שכל השמות הללו ('ככר' 'אלוני' וכו') הם מקום אחד בעלי שמות שונים, אלא כל אחד הוא מקום נפרד. ורש"י פירש זאת כאן משום שלעיל הוזכרו ככר הירדן ואלוני ממרא, ועכשיו שכתוב גם איל פארן לא מסתבר שהכל מקום אחד.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים