english
1)

רש"י: ובארבע עשרה שנה- למרדן: למה לא פירש שהכוונה לשנה ה-14 לתחילת עבודתם?

1.

גור אריה: בפסוק כתוב שמרדו שלש עשרה שנה (שהרי "ושלש עשרה...מרדו" ולא 'בשלש עשרה'), ובהכרח שמדובר כאן על שנת הי"ד למרד.

2)

רש"י: לפי שהוא היה בעל המעשה נכנס בעובי הקורה: אולי רק כדרלעומר הוזכר כי הוא היה החשוב שבהם?

1.

גור אריה: בפסוק א' אמרפל הוזכר לפניו, משמע שאמרפל הוא החשוב.

3)

רש"י: והמלכים - אלה שלשה מלכים: מנין שהכוונה לשלושת המלכים?

1.

גור אריה: אם היו עוד מלכים, הם היו נזכרים לעיל (בפסוק א').

4)

רש"י: הזוזים- הם זמזומים: מנין שהכוונה לזמזומים?

1.

גור אריה: מלחמה זו הוזכרה כאן להגיד גבורתם של ד' המלכים שניצחו את הגיבורים הללו ואעפ"כ נצחם אברהם, וקשה מנין לנו שהזוזים היו גיבורים? אלא שהם הזמזומים שמפורש עליהם בפרשת דברים (פרק ב' פסוק כ) שהיו ענקים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים