english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: ומדרש אגדה וכו': למה הביא את המדרש?

1.

גור אריה: פשטות לשון הכתוב שעמק השדים עצמו הוא ים המלח, ולכן צ"ל שנתבקעו הצורים וכו'.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים