english
1)

רש"י: ומדרש אגדה וכו': למה הביא את המדרש?

1.

גור אריה: פשטות לשון הכתוב שעמק השדים עצמו הוא ים המלח, ולכן צ"ל שנתבקעו הצורים וכו'.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים