english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: הנערים- עבדי אשר הלכו אתי: לפי רש"י כלפי מי נאמר "והאנשים אשר הלכו איתי"?

1.

גור אריה: רש"י בא לפרש ש"הנערים" הם העבדים, ו"האנשים" הם אנשים אחרים.

2)

רש"י: ועוד ענר אשכול וממרא: למה כתב רש"י 'ועוד', מנין שהם בנפרד?

1.

גור אריה: ענר אשכול וממרא הם בפני עצמם, שאם לא כן- לא היה צריך לכפול כלפיהם "הם יקחו חלקם".

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים