english
1)

רש"י: אם מחוט...אעכב לעצמי...ואם אקח מכל אשר לך...מבית גנזיך: אולי הכתוב מחובר ללמטה- "אם מחוט...ואם אקח מכל אשר לך" וזה דבר אחד?

1.

גור אריה: א"כ היה צריך לכתוב 'אם אקח' בלי ו', אלא צריך לפרש "אם מחוט ועד שרוך" אעכב, ["ואם אקח" מבית גנזיך].

2)

רש"י: ואם תאמר לתת לי שכר...לא אקח: פשוט שלא יקח שהרי אפי' את הרכוש שזכה בו לאחר יאוש הוא מחזיר?

1.

גור אריה: אולי יחשוב מלך סדום שאברהם נמנע מלקחת את הרכוש כי ניכר שהיה של מלך סדום ויאמרו הבריות שהוא לקח שלא ברצון המלך, אבל התשלום מבית גנזיו איננו ניכר [ואולי יקחנו אברהם].

3)

רש"י: שהקב"ה הבטיחני לעשרני: מנין שזה הי טעמו?

1.

גור אריה: בודאי אברהם לא הקפיד על כבודו אלא על כבוד ה' שהוא יעשיר אותו.

4)

רש"י: שהקב"ה הבטיחני לעשרני: מה הפגם בכך שהבטחת הקב"ה תתקיים באופן זה כפי שהתקיימה ע"י מתנות פרעה?

1.

גור אריה: מלך סדום לא נתן מרצונו, ומה שבא מחמת צרה איננו בכלל "ואברכך", ואילו פרעה נתן תחילה מחמת כבוד אברהם ואח"כ בגלל המכות שקיבל- כדי שיתכפר לו.

5)

בגמ' (חולין דף פח:) כתוב שבשכר "מחוט ועד שרוך נעל" זכו בניו לחוט של תכלת ורצועה של תפילין, וצריך ביאור למה זכה דוקא בשתי מצוות אלו?

1.

מהר"ל (נתיבות עולם, נתיב העושר פ"א, עמ' רכג ד"ה ובפרק כיסוי): אברהם אמר כך מפני שהייתה לו את מידת ההסתפקות [במה שיש לו] והמסתפק הוא שלם [לעומת מי שאינו מסתפק שהוא חסר], והציצית שהיא מצווה בבגד יש בה שלמות הגוף, והתפילין שהם על הראש יש בהם שלמות הנפש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים