english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: נתתי כסף השדה...נותן אני לך כסף השדה: לקמ' (כג,יג) פירש רש"י על נתתי כסף השדה שזה בלשון עבר- "מוכן הוא אצלי והלואי נתתי", וכאן פירש שזה בלשון הווה?

1.

גור אריה: שם קשה שבאותה שעה אברהם עוד לא נתן את הכסף, ולכן מתפרש "הלואי ונתתי", [אבל בשאר מקומות יש לפרש בלשון הווה]. 1


1

וגם כאן הוא משתמש בלשון הווה מפני ש'הלואי ונתתי'.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים