english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: ויתן לו- אברם: אולי מלכי צדק הוא זה שנתן?

1.

גור אריה: כיוון שמלכי צדק היה הכהן, בודאי אברהם הוא זה שנתן לו.

2)

רש"י: מכל אשר לו: אולי נתן רק ממה ששבה?

1.

גור אריה: כיון שאברהם לא רצה לקחת מהשבי, אין לו לתרום מדבר שאינו שלו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים